بسمه تعالی

 

گزارش اهم اقدامات انجام شده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  در راستای بسته اعتلای اخلاق حرفه ای:    

عنوان محور: تدوین استانداردها و راهنماهای اخلاقی در آموزش پزشکی و انجام اقدامات لازم برای مدیریت کوریکولوم پنهان    

*اقدامات انجام شده براساس شاخصها :

1.       تدوین کامل و چاپ درسنامه آداب پزشکی 1-4 توسط اعضای هیات علمی ،ارسال به وزارت محترم و دریافت بازخورد مثبت و تقدیر نامه از وزارت  

2.       رونمایی از درسنامه ملی آداب پزشکی در جلسه مجازی با حضور معاونت محترم آموزشی وزارت

3.       دریافت نظرات کارشناسی و پیشنهادات تعدادی از اساتید  دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص درسنامه آداب پزشکی

4.        تهیه چک لیست ارزیابی آموزش و درسنامه تدوین شده آداب ازفراگیران  

5.       آغاز به کار تدوین شیوه نامه  کوریکولوم پنهان رفتار حرفه ای  در راستای تاکید بر انطباق پوشش حرفه ای در محیط کارآموزی و کارورزی و داروخانه های آموزشی در جلسات کمیته اخلاق حرفه ای دانشکده داروسازی   

 

برنامه های در دست اقدام:

1.      برنامه ریزی تدوین درسنامه های جامع اخلاق دندانپزشکی، راهنماهای اختصاصی اخلاق در فوریتها ، مراقبتهای سلامت در بحران و پزشک خانواده

عناوین محور ها : 

·        توسعه آموزش پزشکی مبتنی بر ارزش های ایرانی-اسلامی  

·        ترویج و توسعه زیرساخت های اخلاق حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت

*اقدامات انجام شده براساس شاخصها:

1.       برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای در مامایی در دانشکده پرستاری مامایی

2.       برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای ویژه اعضای هیات علمی و کارکنان دربیمارستان فارابی

3.       برگزاری سمینار دو روزه اخلاق حرفه ای در دانشکده داروسازی

4.       برگزاری کارگاه سه روزه اخلاق حرفه ای ویژه دستیاران جدیدالورود

5.       برگزاری دو کارگاه اخلاق حرفه ای (اخلاق در آموزش و اخلاق در پژوهش ) برای اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی اسد آباد   

6.       برگزاری کارگاه یک روزه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی

7.       برگزاری کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری (آموزش ضمن خدمت کارکنان)

8.       برگزاری کارگاه بازآموزی اخلاق حرفه ای پرستاران

9.       کلاس آموزشی اخلاق حرفه ای برای پرسنل جدیدالورود بیمارستان معتضدی

10.   شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در کارگاه وبینار اخلاق در آموزش دانشگاه همدان   

11.   تکمیل و ارسال فرم و گزارش پایش آموزش هماهنگ آداب پزشکی به وزارت

12.   آموزش و ارزیابی دروس اخلاق در دانشکده های پزشکی(گروه آموزشی اخلاق و آداب پزشکی) ،دندانپزشکی،داروسازی،پیراپزشکی، پرستاری مامایی 

13.   برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان بهداشت و درمان(اخلاق حرفه ای در مراکز بهداشتی)

14.   برگزاری سالانه جشن روپوش سفید در آستانه ورود به دوره بالینی و کارگاههای اخلاق حرفه ای برای دانشجویان و دستیاران جدیدالورود با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با مبانی اخلاق و پوشش حرفه ای

 برنامه های در دست اقدام:

1.       برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای برای اعضای هیات علمی در کلیه دانشکده ها

2.       برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت اخلاق حرفه ای برای کارکنان دانشگاه در تمام مراکز 

3.       برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای برای مشمولین آموزش مداوم (پزشکان) با امتیاز بازآموزی

4.       برنامه ریزی انعقاد تفاهم نامه مشترک معاونت آموزشی دانشگاه  با دانشگاههای استان و حوزه های علمیه در راستای راه اندازی دوره فلوشیپ اخلاق و آداب پزشکی و تبادل استاد و دانشجو

5.       برنامه ریزی تدوین برنامه آموزشی اخلاق بصورت تم طولی برای فراگیران 

6.       برنامه ریزی تاسیس کانون های اخلاق حرفه ای دانشجویی در کلیه دانشکده ها

7.       برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای با امتیاز بازاموزی برای کلیه اعضای نظام پزشکی مشمول آموزش مداوم  

عنوان محور:طراحی و استقرار  نظام دیده بانی ،نیازسنجی،و آسیب شناسی ارتقای ارزشهای اخلاق حرفه ای  

*اقدامات انجام شده براساس شاخصها:

1.       برگزاری مستمر جلسات کمیته های اخلاق در مرکز مطالعات  (اخلاق و آداب پزشکی-اخلاق در آموزش -کمیته اجرایی مسابقه اخلاق کارکنان  )و جلسات شورای عالی اخلاق حرفه ای دانشگاه

2.       انجام مطالعه "بررسی نگرش دانشجویان پرستاری و مامایی نسبت به اصول اخلاق حرفه ای" در واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا(ع) در سال 98  

و انجام مطالعه " بررسی ارتباط بین وابستگی به اینترنت و اخلاق حرفه ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال۱۳۹۷

3.       تدوین شیوه نامه و دستورالعمل یرگزاری مسابقه علمی اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه

4.       تدوین شیوه نامه و دستورالعمل ارزشیابی اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه

5.       تدوین چک لیستهای ارزشیابی شاخصهای اخلاق حرفه ای مراکز درمانی(پزشک، پرستار، بخشهای بستری و سرپایی) توسط معاونت درمان

6.       تدوین و اجرای دستورالعمل پوشش حرفه ای اتندینگ محترم، دستیاران طب اورژانس، پرستاران تریاژ و اورژانس حاد(توسط بیمارستان امام رضا(ع)

برنامه های در دست اقدام:

1.       تهیه چک لیست ارزیابی اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی

2.      تهیه چک لیست ارزیابی اخلاق حرفه ای فراگیران  

 

* اهم اقدامات  انجام شده بر اساس مصوبات جلسات شورای اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای تحقق بسته اعتلای اخلاق حرفه ای :  

1.     برگزاری سالانه جشن روپوش سفید در آستانه ورود به دوره بالینی و کارگاههای اخلاق حرفه ای  برای دانشجویان و دستیاران جدیدالورود با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با مبانی اخلاق و پوشش حرفه ای 

2.     برگزاری جلسات مشترک مسئول بسته اخلاق حرفه ای و دبیر شورا با معاونت فرهنگی دانشگاه در راستای برنامه ریزی تقویت و گسترش فعالیتهای کانون اخلاق دانشجویی

3.     تدوین فلوچارت کمیته های اخلاق دانشگاه و تشکیل کمیته های اخلاق حرفه ای در کلیه معاونتها ، دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی  

4.     در راستای اجرای تم طولی اخلاق (ابلاغ موضوع گنجاندن آموزش اخلاق حرفه ای در تمام واحدهای درسی به کلیه گروههای آموزشی انجام شده طراحی برنامه آموزشی تم طولی اخلاق در کمیته های اخلاق در آموزش و کمیته اخلاق بیمارستان امام رضا(ع)  در دست اقدام است  )

5.     تشکیل کمیته درسنامه آداب پزشکی و تدوین کامل درسنامه توسط گروهی از اعضای هیات علمی دانشگاه ، ارائه به وزارت محترم و دریافت بازخورد مثبت و تقدیر نامه از وزارت

6.     انعقاد تفاهم نامه در جلسه مشترک کمیته اخلاق سازمان  نظام پزشکی و  ریاست محترم دانشگاه درراستای تاکید بر رعایت ویزیت جداگانه بیماران در مطبها و کلینیک ها

7.     برگزاری کارگاهها و برنامه های آموزشی متعدد اخلاق حرفه ای برای اعضای هیات علمی ،کارکنان در طول سال : (نیمه اول 98)

1.     برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای در مامایی در دانشکده پرستاری مامایی

2.     برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای ویژه اعضای هیات علمی و کارکنان دربیمارستان فارابی

3.     برگزاری سمینار دو روزه اخلاق حرفه ای در دانشکده داروسازی

4.     برگزاری کارگاه سه روزه اخلاق حرفه ای ویژه دستیاران جدیدالورود

5.     برگزاری دو کارگاه اخلاق حرفه ای (اخلاق در آموزش و اخلاق در پژوهش ) برای اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی اسد آباد   

6.     برگزاری کارگاه یک روزه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیات علمی

7.     برگزاری کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری (آموزش ضمن خدمت کارکنان)

8.     شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در وبینار اخلاق در آموزش دانشگاه همدان

9.     برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای ویژه پرستاران با امتیاز بازآموزی

10.برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت اخلاق حرفه ای ویژه کارکنان بهداشتی درمانی (غیر حضوری)

11. برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای ویژه پزشکان (در دست اقدام) با امتیاز بازآموزی

8.     طراحی و تهیه چک لیست ارزیابی شاخصهای اخلاق حرفه ای برای مراکز درمانی در تمام سطوح(پزشک، پرستار، بخش سرپایی... ) در معاونت محترم درمان

9.     *طراحی و تکمیل فرمهای ارزیابی رضایت گیرندگان خدمت از پزشک ، پرستار و پرسنل در زمان ترخیص (در کمیته های اخلاق بیمارستانها): در بیمارستان امام رضا(ع) فرم طراحی شده و ارزشیابی شفاهی-تلفنی  از بیماران  انجام می شود 

10.ایجاد سایت شورای اخلاق حرفه ای دانشگاه با هدف اطلاع رسانی آیین نامه ها و دستورالعملها ، بارگزاری صورتجلسات شورای اخلاق و ایجاد راه ارتباطی

11.تدوین شیوه نامه مسابقه اخلاق کارکنان دانشگاه(اداری و درمانی) و تشکیل کمیته اجرایی آن (*تعیین نوع جوایز و تعداد برگزیدگان با شورای عالی اخلاق حرفه ای خواهد بود)

12.برگزاری جلسه با مدیران بیمارستانهای غیرآموزشی و دریافت گزارش کمیته های اخلاق حرفه ای این مراکز

13.تدوین کدهای پوشش و رفتار حرفه ای : 

·        تدوین منشور اخلاق حرفه ای دانشکده پرستاری مامایی

·         تدوین منشور اخلاق حرفه ای دانشکده پزشکی

·        تدوین دستورالعمل پوشش و رفتار حرفه ای 

·        افزودن سرفصل "آشنایی با پوشش حرفه ای در دانشگاههای ایران و جهان" به درس آداب پزشکی دوره پزشکی عمومی  ( مصوبه دوم صورتجلسه کمیته تدوین درسنامه آداب پزشکی  مورخ 97/3/9 )

·        تدوین منشور اخلاق حرفه ای (اعضای هیات علمی،دانشجویان و کارکنان) واستخراج کدهای پوشش و رفتار حرفه ای در جلسه  شورای فرهنگی مورخ  دانشکده پزشکی 97/9/7با  تاکید بر رعایت پوشش مناسب در محیطهای آموزشی درمانی به همراه آموزش ، اجرا و ابلاغ مفاد دستورالعملها 

·        اجرای مصوبات شورای فرهنگی دانشکده پزشکی مورخ آذر 97:

·        پیشنهاد راهکارهای الگوی پوششی به شورای دانشگاه و عملیاتی شدن آن و یکسان سازی در همه ی دانشکده ها و بیمارستان ها پس از تصویب موارد آن در شورای فرهنگی دانشگاه.

·        برگزاری کارگاه های آموزشی در ارتباط با الگوی پوششی و آکادمیک در ترم اول برای دانشجویان پزشکی.

·        ایجاد صفحه ای در سایت دانشگاه برای امور فرهنگی و پوشش حرفه ای (انگلیسی و فارسی) .

·        تشکیل شوراهای دانشجویی در ارتباط با الگوی پوششی. و تشکیل کمیته پوشش حرفه ای دانشجویی

·        برگزاری کارگاه پوشش حرفه ای برای دانشجویان بین الملل (کرد)

·        5-تدوین منشور اخلاق حرفه ای (اعضای هیات علمی،دانشجویان و کارکنان) واستخراج کدهای پوشش و رفتار حرفه ای با  تاکید بر رعایت پوشش مناسب در محیطهای آموزشی درمانی در دانشکده  پرستاری مامایی به همراه آموزش ، اجرا و ابلاغ مفاد دستورالعملها

·        6-برگزاری  جشن روپوش سفید در دوسال متوالی ویژه فراگیران در جهت تاکید بر اجرای آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای 

·        7-نصب بنر و بیلبورد در خصوص رعایت پوشش و رفتار حرفه ای و اجرای دستورالعمل مربوطه در سطح دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی 

·        8-انجام مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد ابلاغ و بازخوانی دستورالعمل پوشش و رفتار حرفه ای جهت دانشجویان و اعضای هیات علمی

·        9-برگزاری  کارگاه برای اعضای هیات علمی جوان توسط اساتید پیشکسوت در جهت توضیح و ترویج اخلاق و پوشش حرفه ای 

·        10-آغاز به کار تدوین شیوه نامه  کوریکولوم پنهان رفتار حرفه ای  در راستای تاکید بر انطباق پوشش حرفه ای در محیط کارآموزی و کارورزی و داروخانه های آموزشی در جلسات کمیته اخلاق حرفه ای دانشکده داروسازی   

·        تشکیل کمیته های ارزشیابی اخلاق حرفه ای دستیاران در سطوح دانشگاه دانشکده و بیمارستان  براساس دستورالعمل وزارت محترم

·        11-پایش ماهانه شاخص های رعایت پوشش حرفه ای و Dress Code  اعضای هیات علمی مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) 

·        12-انجام اقدامات ذیل در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) :

·        تشویق کارشناسان آموزش پزشکی  که که به صورت فعال بر رعایت پوشش حرفه ای توسط اتندینگ و فراگیران نظارت می نمایند 

·        تحویل پکیج پیشنهادی (روپوش و اتیکت مجدد) به اتندینگ محترمی که پوشش حرفه ای را رعایت می نمایند

·        ارسال نتایج بازدید موارد رعایت و عدم رعایت پوشش حرفه ای به صورت محرمانه به مدیران گروههای آموزشی

·        نظارت بر عملکرد کارورزان و کارآموزان و ارسال گزارش ماهیانه تخلفات به معاونت آموزشی دانشکده

·        نظارت هرچه بیشتر کارشناسان آموزش بر نحوه رعایت دستورالعمل پوشش و رفتار حرفه ای (روپوش و نصب اتیکت با تأکید بر گروه های زنان، جراحی و داخلی )

·        تدوین و اجرای دستورالعمل پوشش حرفه ای  اتندینگ محترم، دستیاران طب اورژانس، پرستاران تریاژ و اورژانس حاد

۱۴-نامگزاری کلاسها و سالنهای مراسم مراکز آموزشی درمانی به نام پیشکسوتان اخلاق (به عنوان مثال نامگزاری سالنهای ورکشاپ مرکز توسعه به نام اساتید مرحوم دکتر حمید راهی و دکتر شمس وزیریان)

۱۵-انتخاب کارکنان برتر اخلاق در تمام سطوح (اعضای هیات علمی، پرستاران ، کارکنان ) و تقدیر از افراد برگزیده در روز ویژه خود:

·        شیوه نامه مسابقه علمی اخلاق کارکنان تدوین شده است 

·        تدوین دستورالعمل و ابزار انتخاب کارکنان نمونه و با اخلاق دانشگاه در تمام سطوح  

·        تدوین و اجرای شیوه نامه انتخاب کارکنان با اخلاق در بیمارستان امام رضا(ع) (ارزشیابی سالانه صورت می گیرد)

۱۶- موضوع  برگزاری برنامه های بازآموزی اخلاق حرفه ای ویژه اعضای هیات علمی و مشمولین آموزش مداوم با همکاری اساتید دانشگاه تهران و شیراز پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه:

·        برگزاری کارگاه اصول تصمیم گیری اخلاقی ویژه اعضای هیات علمی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 97

 

تهیه و تنظیم گزارش 

دکتر میترا بنیانی

کارشناس بسته اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه