اعضای کارگروه اخلاق حرفه ای دانشکده پرستاری مامایی

 ردیف نام و نام خانوادگی
 1 دکتر علیرضا خاتونی(دبیر کمیته و استاد برگزیده اخلاق)
 2 احمد   خشای            عضو هیات علمی
 3 مهنوش    تیماره       عضو هیات علمی
 4 محمود      رحمتی    عضو هیات علمی