اعضای کارگروه بسته اعتلای اخلاق حرفه ای معاونت آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر حبیب اله خزایی

 2 دکتر بابک ایزدی 

3

دکتر علی الماسی

 4  دکتر مهران پورنظری

5

 دکتر محمدرسول خزاعی

6

دکتر محمد حسین فرزایی

6

دکتر علی اکبر پرویزی فرد

7

دکتر سید ابوالحسن سیدزاده

8

 دکتر علی اکبر فروغی

 9  بهزاد بهرامی

دکتر میترا بنیانی