نام و نام خانوادگی             سمت                               عنوان عضو 

دکتر بهمن روشنی             معاون درمان دانشگاه             رئیس کمیته 

دکتر عبدالرحمن پرنا          مدیر درمان دانشگاه                دبیر کمیته 

دکتر رضا پورمیرزا کلهری      مدیر پرستاری                        عضو 

دکتر قباد محمدی             معاون غذا و دارو                     عضو 

دکتر ابراهیم شکیبا             معاون بهداشتی                   عضو 

دکتر محمدباقر حیدری        رئیس سازمان نظام پزشکی        عضو  

دکتر علی راسخی            معاون فنی سازمان نظام پزشکی       عضو 

دکتر آرش الماسی            مدیر نظارت بر درمان دانشگاه        عضو 

دکتر هومن رفیعی         رئیس مرکز فوریتها                         عضو 

دکتر بابک ایزدی            مدیرگروه اخلاق پزشکی                   عضو  

دکتر حمیرا نجومی        عضو هیات علمی                           عضو 

حجت الاسلام علی محبی    مسئول دفتر نهاد رهبری             عضو 

خلیل عسگری                     حقوقدان                               عضو 

دکتر خسرو فرهادی            رئیس بیمارستان طالقانی          عضو 

مصیب عرفانی                    مسئول واحد اعتباربخشی        عضو 

فرحناز رضوان مدنی             عضو غیردانشگاهی نماینده جامعه    عضو