اعضای کمیته اخلاق حرفه ای دانشکده داروسازی

 مسئول کمیته : دکتر محمد حسین فرزایی

اعضای کمیته :

·         دکتر لیلا بهبود

·         دکتر فرود شهبازی

·         دکتر لیدا شجاعی

·         دکتر احمد محمدی فرانی

·         دکتر علیرضا علی آبادی

.       دکتر سهیلا  محمدی