1. بهروز سلطانی      رییس دانشکده 
  2. دکتر کاوه شاه ویسی    معاون آموزشی دانشکده 
  3. سروش معاذی نژاد     عضو هیات علمی 
  4. وهاب کرمی وند       عضو هیات علمی 
  5. شراره احمدی         عضو هیات علمی 
  6. میلاد برجی           عضو هیات علمی