اعضای کارگروه اخلاق حرفه ای دانشکده دندانپزشکی

نام و نام خانوادگیردیف 
 دکتر روح اله شریفی 1
 دکتر مصطفی گودینی 2
 دکتر حمیدرضا مظفری 3
 دکتر هدایت مرادپور 4
 دکتر رضا نوربخش
 محمدکریم خاموشی