اعضای کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

 سمت

1

 دکتر حبیب اله خزایی

معاونت آموزشی دانشگاه 

2

دکتر بابک ایزدی

 مدیرگروه اخلاق پزشکی

3

دکتر علی الماسی

عضو هیات علمی-معاون آموزشی گروه اخلاق پزشکی 

4

دکتر نیلوفر همتی

 عضو هیات علمی-رئیس مرکز  آموزش مداوم جامعه پزشکی

5

دکتر علی سروش

 عضو هیات علمی-رئیس مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

6

دکتر سید ابوالحسن سیدزاده

 عضو هیات علمی

7

دکتر علی اکبر فروغی

 عضو هیات علمی

8

دکتر علی اکبر پرویزی فرد  عضو هیات علمی

9

     دکتر امیر جلالی عضو هیات علمی- مسئول بسته های تحول و نوآوری در آموزش 
10 دکتر محمد حسین فرزایی  عضو هیات علمی -معاون پژوهشی گروه اخلاق پزشکی
 11  آقای بهزاد بهرامی  مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه
 12  دکتر میترا بنیانی  متخصص داخلی-کارشناس مسئول کمیته اخلاق در آموزش