اعضای کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

 سمت

1

 دکتر حبیب اله خزایی

معاونت آموزشی دانشگاه 

2

دکتر بابک ایزدی

 مدیرگروه اخلاق پزشکی

3

دکتر علی الماسی

عضو هیات علمی-معاون آموزشی گروه اخلاق پزشکی 

4

دکتر نیلوفر همتی

 عضو هیات علمی-رئیس مرکز  آموزش مداوم جامعه پزشکی

5

دکتر علی سروش

 عضو هیات علمی-رئیس مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

6

دکتر سید ابوالحسن سیدزاده

 عضو هیات علمی

7

دکتر علی اکبر فروغی

 عضو هیات علمی

8

دکتر علی اکبر پرویزی فرد  عضو هیات علمی

9

آقای علی میری مسگره

 مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان
10